OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Havelland Express Frischdienst GmbH

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Havelland Express Frischdienst GmbH


1. Základní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky (dále také jen jako „OP“) upravují smluvní vztahy mezi prodávajícím, společností Havelland Express Frischdienst GmbH, se sídlem Gottlieb-Dunkel-Stasse 20/21, 12099 Berlin, číslo daně 29/010/00447, (dále jen jako „prodávající“) a kupujícím, kterým je spotřebitel či podnikatel (dále jen jako „kupující“).

1.2 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech kupních smluv, uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, jejichž předmětem je prodej a koupě zboží nabízeného prodávajícím nebo jiná plnění poskytovaná prodávajícím, a to i v případě, že odkaz na ně není v kupní smlouvě uveden nebo nejsou ke kupní smlouvě přiloženy.

1.3 Spotřebitelem je v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím-spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP ani smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.4 Podnikatelem se rozumí: a) osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; b) osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání; c) osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele; d) osoba zapsaná v obchodním rejstříku; e) osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím-podnikatelem výslovně neupravené těmito OP ani smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

1.5 V případě jakýchkoliv rozdílů mezi OP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.

1.6 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s OP prodávajícího a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Platné znění těchto OP je k dispozici v sídle dceřiné společnosti prodávajícího, Havelland Express spol. s r.o., IČ 25706543, se sídlem Košická 72/4, 101 00 Praha 10, jakož i na internetových stránkách www.havelland-express.cz. Kopii OP obdrží kupující na svou žádost na zadanou e-mailovou adresu.

1.7 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemní log, aj. prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.8 Tyto OP platí pro veškeré dodávky a jiná plnění poskytovaná prodávajícím. Odchylky od těchto OP a vedlejší ujednání či ujištění vyžadují ke své platnosti formu písemné smlouvy. Odchylná smluvní ujednání mají přednost před zněním těchto OP. Od písemné formy lze upustit pouze na základě výslovné dohody smluvních stran. To platí i v případě, že kupní smlouva je uzavřena postupem podle ustanovení § 1744 občanského zákoníku. Obchodní podmínky kupujícího-podnikatele jsou součástí kupních smluv jen v případě, že je prodávající pro konkrétní smlouvu výslovně a písemně uzná. Kupující není oprávněn bez předchozího a výslovného písemného souhlasu prodávajícího vyloučit platnost těchto VOP nebo jejich části či součásti.


2. Uzavření smlouvy

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka zboží ze strany kupujícího, která může být učiněna písemně, elektronicky (e-mailem či prostřednictvím kontaktního webového formuláře), telefonicky nebo osobně v sídle dceřiné společnosti prodávajícího, Havelland Express spol. s r.o.. Za případné chyby při přenosu dat při zpracování objednávky prodávající nenese odpovědnost.

2.3 Kupní smlouva je uzavřena buď okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím, nebo postupem ve smyslu ust. § 1744 občanského zákoníku, tj. přijetím objednávky kupujícího jako návrhu na uzavření smlouvy tak, že se podle ní prodávající zachová, zejména poskytne-li nebo přijme-li plnění. V tomto případě je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy byl tento úkon prodávajícího učiněn.

2.4 Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu písemně či elektronicky na kupujícím zadaný e-mail. Potvrzení o přijetí může nastat i způsobem ve smyslu ust. § 1744 občanského zákoníku. Až do potvrzení objednávky prodávajícím může kupující i prodávající bez udání důvodu objednávku zrušit. Zrušení objednávky po jejím potvrzení, tj. po uzavření kupní smlouvy, je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího s kupujícím za podmínek, které si vzájemně sjednají.

2.5 Veškeré telefonické informace i informace z osobního jednání jsou až do výše uvedeného potvrzení prodávajícím nezávazné.

2.6 Zaměstnanci prodávajícího nejsou oprávněni uzavírat vedlejší ústní ujednání nebo podávat ústní ujištění, která přesahují rámec uzavřené smlouvy.

2.7 Nic v těchto OP nestanoví povinnost prodávajícímu přijmout objednávku kupujícího. Prodávající si dále vyhrazuje právo nedodat objednané zboží pro případ neočekávaného výpadku skladových zásob nebo z důvodu vzniku okolností vylučujících odpovědnost, tj. mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné události, vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího.

2.8 Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny apod.) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky elektronicky nebo písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.


3. Cena zboží a její úhrada

3.1 Ceny zboží uvedené na webových stránkách www.havelland-express.cz, či v cenících prodávajícího jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Všechny prezentované ceny jsou konečné, tj. jsou uvedeny včetně všech daní, cel a poplatků.

3.2 Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

3.3 Množstevní a jiné speciální slevy z ceny zboží mohou být poskytnuty pouze za předpokladu dodržení platební dohody. V případě nedodržení nebo neúplného dodržení příslušné platební dohody je splatná ceníková cena platná v den objednávky. Prodávající cenu vypočte a sdělí ji kupujícímu bez zbytečného odkladu.

3.4 Kupní cenu je kupující povinen uhradit ve lhůtě splatnosti, a to v hotovosti při osobním odběru, v hotovosti v místě předání zboží či bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, je-li to stranami výslovně ujednáno. Odlišné platební dohody musí být učiněné v písemné formě. Odchylky v jednotlivém případě neznamenají změnu dohody o platbě v hotovosti.

3.5 Kupní cena bude považována za zaplacenou uhrazením v hotovosti u prodávajícího, případně připsáním v celé výši na účet prodávajícího. V případě šeků se platba považuje za provedenou až v okamžiku, kdy je šek proplacen.

3.6 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky nebo faktury, je-li kupujícímu zaslána. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany prodávajícího, je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, nejpozději do 30-ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

3.7 Prodávající je oprávněn platbu započítat nejprve vůči starším závazkům a kupujícího informovat o druhu provedeného zápočtu. Pokud již vznikly náklady a úroky, má prodávající právo provést zápočet nejprve k nákladům, pak k úrokům a nakonec k hlavnímu plnění.

3.8 Nebude-li, v rozporu s dohodou, při dodání zboží provedena platba v hotovosti, je prodávající oprávněn zboží nevydat. Prodávající si dále může za takové zbytečné dodání účtovat paušální částku náhrady škody ve výši 5.000,- Kč. Tuto výši škody lze snížit, jestliže kupující doloží nižší rozsah škody. Podléhá-li takto dodané zboží rychlé zkáze, tudíž jej prodávající nemůže opětovně nabídnout a prodat, je kupující povinen vedle paušální náhrady škody uhradit celou kupní cenu zboží. S ohledem na povahu zboží nabízeného prodávajícím se stanoví domněnka, že veškeré zboží nabízené a prodávané prodávajícím podléhá rychlé zkáze.


4. Dodání předmětu koupě

4.1 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Prodávající i kupující jsou povinni poskytnout si za účelem řádného předání zboží součinnost.

4.2 Zboží, které bude předmětem kupní smlouvy, zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení sjednané kupní ceny, včetně souvisejících plateb (zejména DPH, balné, přepravné), nedohodnou-li se strany jinak.

4.3 Dodáním zboží u kupujícího-podnikatele je okamžik jeho předání kupujícímu resp. prvnímu přepravci. Je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem dodání zboží jeho předání spotřebiteli prodávajícím, resp. dopravcem.

4.4 Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky, není-li dohodnuto jinak.

4.5 Termín a místo plnění musí být sjednány písemně. Ústně přislíbené termíny dodání a dodací lhůty nejsou závazné. Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo objektivními okolnostmi nezaviněnými prodávajícím, v takovém případě se prodávající nemůže dostat do prodlení s dodáním zboží.

4.6 Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítnul.

4.7 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu atd.) podle přiloženého daňového dokladu / dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v reklamačním protokolu prodávajícího. Podepsáním dodacího listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží dorazilo v souladu s objednávkou a mechanicky nepoškozené.

4.8 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit písemně nebo elektronicky (e-mailem či prostřednictvím kontaktního webového formuláře) prodávajícímu. Pokud kupující neúplnou nebo poškozenou zásilku neprodleně neoznámí prodávajícímu, má se za to, že zásilka byla dodána kompletní a nepoškozená. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky může mít za následek odmítnutí reklamace.

4.9 Prodávající je oprávněn realizovat dílčí dodávky.

4.10 Kupující je oprávněn zboží s výhradou vlastnického práva dále prodat v rámci řádného obchodního styku, není-li v prodlení. Zástava nebo převod vlastnictví nejsou přípustné. Pohledávky vzniklé z dalšího prodeje nebo z jiného právního důvodu týkající se neuhrazeného zboží s výhradou vlastnického práva kupující již nyní postupuje v plném rozsahu prodávajícímu. Kupující prodávajícího odvolatelně zmocňuje k inkasování pohledávek postoupených prodávajícímu na jeho účet a vlastním jménem. Oprávnění k inkasování lze odvolat jen tehdy, pokud kupující řádně neplní své platební závazky.

4.11 Až do zaplacení všech pohledávek včetně všech pohledávek dle salda z běžného účtu, které nyní přísluší nebo budou příslušet prodávajícímu z každého právního důvodu vůči kupujícímu, se prodávajícímu poskytnou plné záruky, které se na požádání dle jeho volby uvolní, jestliže hodnota trvale přesahuje zajištěnou pohledávku o více než 20%.

4.12 V případě zásahu třetích osob do zboží s výhradou vlastnického práva, zejména při jeho zabavení, upozorní kupující na vlastnictví prodávajícího, kterého neprodleně vyrozumí, aby prodávající mohl uplatnit svá vlastnická práva. Pokud třetí osoba není schopna uhradit prodávajícímu soudní nebo mimosoudní výlohy vzniklé v této souvislosti, odpovídá za ně kupující.

4.13 Je-li jednání kupujícího v rozporu se smlouvou, zejména je-li v prodlení s platbou, je prodávající oprávněn vzít si zboží s výhradou vlastnického práva zpět a příp. požadovat nárok kupujícího na postoupení a na vydání vůči třetím osobám. Při zpětvzetí a zabavení zboží s výhradou vlastnického práva prodávajícím se nejedná o odstoupení od smlouvy.


5. Prodlení

5.1 V případě prodlení se zaplacením fakturované částky je kupující povinen zaplatit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,1% za každý den prodlení. Úroky z prodlení nemají vliv na uplatnění práva na náhradu škody. Prodávající je nadto oprávněn účtovat zvlášť účelovou částku náhrady škody ve výši 70,- Kč + 12% úrok z prodlení z upomínané ve splatnosti neuhrazené fakturované částky za první upomínku k platbě, 70,- Kč + 12% úrok z prodlení z upomínané ve splatnosti neuhrazené fakturované částky za druhou upomínku a 166,- Kč za každé stornování platby v bance. Náklady spojené s inkasem směnky nebo šeku (diskontní a směnečné výdaje apod.), je-li sjednáno placení touto formou, nese kupující.

5.2 V případě, že kupující je v prodlení s placením nebo v případě, že pohledávka prodávajícího přesáhne výši úvěrového rámce, který prodávající kupujícímu na základě zvlášť dohody poskytl, je prodávající oprávněn požadovat za další dodávky zboží platbu předem.

5.3 Je-li kupující v prodlení s placením, je prodávající oprávněn i bez předchozího upozornění kupujícího zastavit další dodávky zboží pro kupujícího a nemůže se tímto způsobem dostat do prodlení s plněním.

5.4 Prodávající je v prodlení, jestliže nesplní svůj závazek dodat kupujícímu zboží včas, s výjimkou případů, kdy prodávající využije svého práva nedodat zboží z důvodu uvedených v č. IV odst. 4.5.


6. Změny a storna objednávek

6.1 Změna nebo storno objednávky je možné nejpozději jeden den před datem dohodnutého dodání zboží, a to výhradně telefonicky. Pozdější změny budou znamenat přeúčtování vzniklých vícenákladů, jakož i vznik nároku prodávajícího na úhradu jiné újmy, která tímto prodávajícímu vznikne.

6.2 Změnu nebo storno objednávky není kupující oprávněn učinit, pokud již došlo k poskytnutí plnění, resp. v případě, že již došlo k potvrzení objednávky prodávajícím nebo k vypravení zboží prodávajícím, nedohodnou-li se strany jinak.


7. Práva z vadného plnění a reklamace

7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné; b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2 Práva z vadného plnění se řídí příslušnými předpisy, a to zejména občanským zákoníkem a v případě kupujícího-spotřebitele rovněž právními předpisy o ochraně spotřebitele. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Pojem „záruka“ je v OP používán ve smyslu dobrovolné záruky prodávajícího za jakost zboží.

7.3 Doba trvanlivosti zboží je uvedena na jednotlivých obalech nebo kartonech.

7.4 Práva z odpovědnosti za vady a ze záruky uplatňuje kupující u prodávajícího reklamací, kterou musí učinit včas, tj. bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. Zboží, které nebude reklamované včas nebo správným způsobem, se považuje za přijaté. Reklamaci zboží lze činit výhradně po dobu trvanlivosti zboží při dodržení všech skladovacích podmínek. Kupující umožní prodávajícímu přístup na místa skladování k posouzení, zda je výrobek skladován dle příslušných norem. Za neoprávněnou je pokládaná reklamace, kde je reklamován výrobek s prošlou lhůtou trvanlivosti.

7.5 Uplatnění reklamace nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit cenu zboží.

7.6 Zjevnými vadami zboží se rozumí: a) vada v množství, kterou se rozumí rozpor mezi množstvím uvedeným na faktuře, resp. dodacím listu, a množstvím fakticky dodaným; b) teplota zboží, která neodpovídá jeho povaze; c) vada kvality zboží, kterou kupující zjistil bezprostředně při převzetí.

7.7 Zjevné vady je kupující povinen reklamovat prodávajícímu při převzetí zboží. Řádným převzetím zboží se rozumí otevření jednotlivých kartonů a provedení kontroly zboží kupujícím, co do množství a kvality zboží, k provedení této kontroly je kupující povinen ještě před potvrzením dodacího listu. V případě pozdějších reklamací práva kupujícího z odpovědnosti za vady a ze záruky zanikají.

7.8 Skrytými vadami zboží se rozumí jiné vady než vady zjevné, které v době převzetí zboží existovaly, ale kupující je nemohl zjistit při převzetí.

7.9 Kupující je v souvislosti s řádným uplatněním svých práv z odpovědnosti za skryté vady povinen: a) doručit prodávajícímu reklamaci nejpozději do tří (3) dnů od převzetí zboží, a to písemně či elektronicky (e-mailem či prostřednictvím kontaktního webového formuláře) na příslušná kontaktní místa prodávajícího specifikovaná v těchto OP. Pozdější uplatnění reklamace skrytých vad má za následek zánik jakýchkoliv práv z odpovědnosti za vady; b) pro možnost posouzení reklamace udržet zboží v původním stavu, který byl při zjištění vady a zároveň při požadované teplotě zboží dle jeho povahy, v souladu s hygienickými podmínkami.

7.10 Kupující je povinen při reklamaci uvést následující údaje: a) identifikační a kontaktní údaje kupujícího; b) název a kód zboží; c) množství vadného či chybějícího zboží; d) popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje, včetně fotodokumentace; e) trvanlivost zboží uvedenou na kartonu nebo obalu; f) datum převzetí reklamovaného zboží a číslo dodacího listu; g) datum a podpis, včetně uvedení osoby oprávněné za kupujícího jednat.

7.11 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.12 Reklamaci vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu. V případě kupujícího-spotřebitele rozhodne prodávající o reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Tato lhůta není závazná vůči kupujícímu-podnikateli.

7.13 Pokud prodávající reklamaci kupujícího uznal a poskytl mu nové plnění a teprve poté vyjdou najevo skutečnosti, pro které reklamace neměla být uznána, provede prodávající dodatečné vyúčtování ceny nového plnění a toto nové plnění se kupující zavazuje uhradit.

7.14 Prodávající není odpovědný za tyto vady zboží: a) vady obalu zboží, které nebyly uplatněny při předání a převzetí zboží; b) vady způsobené mechanickým poškozením ze strany kupujícího nebo třetí osobou; c) vady jakosti způsobené nesprávným skladováním zboží; d) vady, na které byl kupující předem upozorněn; e) vady, na které byla kupujícímu poskytnuta sleva.

7.15 Vady jakosti potravin se považují za vady neodstranitelné. Kupující může v případě řádného a včasného uplatnění reklamace a prokázání vady jakosti uplatnit jeden z následujících nároků: a) výmětu zboží za bezvadné; b) zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz.


8. Omezení a vyloučení povinnosti k náhradě škody

8.1 Všechny výrobky jsou certifikovány pro prodej v České republice. Prodávající nepřejímá žádnou odpovědnost za soulad s pravidly nebo normami vztahujícími se k prodeji nebo použití výrobků mimo území ČR.

8.2 Prodávající nemá povinnost nahradit škodu, jež kupujícímu vznikla z porušení závazku prodávajícího dodat zboží, jestliže se tak stalo pro okolnosti vylučující odpovědnost či okolnosti uvedené v čl. IV odst. 4.5 těchto OP. Okolnosti vylučující odpovědnost prodávajícího za porušení závazkového vztahu jsou uvedeny především v občanském zákoníku. Okolností vylučující odpovědnost prodávajícího je také mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná událost, vzniklá nezávisle na vůli prodávajícího. Prodávající a kupující se v této souvislosti dohodli, že v případě vzniku těchto okolností bude prodávající oprávněn od kupních smluv uzavřených s kupujícím zcela nebo zčásti odstoupit.

8.3 Nároky kupujícího-podnikatele vůči prodávajícímu neuvedené v těchto OP na náhradu újmy z důvodu prodlení nebo nemožnosti, porušení smluvních sekundárních povinností, nesprávného poradenství, vinou ve smluvním jednání, z důvodu porušení jiných smluvních povinností, na základě protiprávního jednání nebo jiného právního důvodu – zejména také v případě škod, které nevznikají přímo na předmětu dodávky, jsou vyloučené. Odpovědnost se uplatní pouze v případě úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti, v případě zavinění ohrožení života, ublížení na zdraví, v případě vad, které prodávající lstivě zamlčel nebo v případě vad předmětu dodávky, jestliže podle zákona výrobce odpovídá za věcné škody na předmětech užívaných pro soukromé účely a za škody na zdraví. Při převzetí záruky za kvalitu zboží lze uplatnit nárok na náhradu škody bez zavinění prodávajícího pouze tehdy, jestliže se zárukou má zabránit typickým následným škodám vzniklým vadou koupené věci.


9. Nebezpečí škody na zboží

9.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem a v místě předání zboží prodávajícím kupujícímu či dopravci k přepravě, pokud není písemně sjednáno jinak. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.

9.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího výše uvedeným okamžikem rovněž v případě, kdy kupující zmaří převzetí zboží.

9.3 Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. S ohledem na charakter zboží (potraviny) je maximální doba prodlení s převzetím zboží pět (5) hodin. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

9.4 V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží a jeho dodatečného dodání, nese kupující veškeré náklady vzniklé tímto opožděným převzetím.


10. Odstoupení od smlouvy

10.1 V případě, že kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny za zboží nebo souvisejících plateb a dlužné částky neuhradí ani v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu prodávajícím, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost kupujícího k úhradě dlužné částky.

10.2 Kupující je v tomto případě povinen nahradit prodávajícímu škodu vzniklou v souvislosti s odstoupením od smlouvy. Zánikem smlouvy však nejsou dotčena práva prodávajícího na smluvní pokutu, náhradu škody jakož ani jiných práv, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

10.3 Kupující může odstoupit od smlouvy, když v případě předpokládaném č. IV odst. 4.5 dojde k prodloužení dodací lhůty. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo objektivními okolnostmi nezaviněnými prodávajícím, v takovém případě se prodávající nemůže dostat do prodlení s dodáním zboží.


11. Převoditelnost práv

11.1 Prodávající je oprávněn převést svá práva a pohledávky vyplývající z dodávky jakéhokoliv zboží kupujícímu na jakoukoliv třetí osobu. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu postoupit práva vůči prodávajícímu z jakýchkoliv dodávek na třetí osobu. Tato povinnost trvá i po ukončení smlouvy.


12. Ochrana osobních údajů

12.1 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna kupujícímu speciální nabídka.

12.2 Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, vyřízení reklamace, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

12.3 Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování výše uvedených osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, vyřízení reklamace zboží, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby vyjádření kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním sděleným prodávajícímu písemně, elektronicky či telefonicky.

12.4 Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikací ke zlepšování svých služeb.


13. Kontaktní údaje

13.1 Kontaktními údaji kupujícího jsou údaje uvedené v objednávce, faktuře i dodacím listě, případně údaje dostupné o kupujícím z veřejných rejstříků.

13.2 Kontaktními údaje prodávajícího pro přijímání jakýchkoliv oznámení a sdělení kupujícího jsou, není-li mezi stranami ujednáno výslovně jinak, následující: Adresa: Havelland Express spol. s r.o. IČ: 25706543 Košická 72/4 101 00 Praha 10 Tel: (+420) 313 035 205 E-mail: info@havelland-express.cz Objednávky: Tel: (+420) 313 035 205 Tel: (+420) 731 176 240 Tel: (+420) 734 712 301 Reklamace: Havelland Express spol. s r.o. Košická 72/4 101 00 Praha 10 E-mail: info@havelland-express.cz


14. Soudní příslušnost, rozhodné právo

14.1 Prodávající a kupující-podnikatel se dohodli, že veškeré případné nesrovnalosti nebo spory, které vzniknou ze smluvních vztahů či v jejich souvislosti (dále jen „spory“) se budou snažit vyřešit dohodou.

14.2 Pokud by se jednáním nepodařilo dospět k dohodě nejpozději do 30 dnů od vzniku příslušného sporu, budou všechny spory rozhodovány před příslušným soudem České republiky podle platného právního řádu České republiky.


15. Změny OP

15.1 Prodávající si vyhrazuje právo OP dle potřeb měnit, a to zejména v zájmu efektivity a zlepšení kvality jím poskytovaných služeb.

15.2 Pokud se nějaký článek OP stane neplatným nebo neúčinným, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články OP zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.

15.3 Změnu OP prodávající oznámí kupujícímu uveřejněním na internetových stránkách www.havelland-express.cz či jiným vhodným způsobem.


16. Informace pro spotřebitele

16.1 V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodná inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15. 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.

16.2 Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


17. Závěrečná ustanovení

17.1 Tyto OP jsou platné a účinné od 01.01.2017 a ruší platnost předchozích OP. OP jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího a na internetových stránkách www.havelland-express.cz.